Apocalipsa capitolul 13 (cu podcast)

26 min read
By Anna N
Apocalipsa capitolul 13 (cu podcast)
Marea, în Biblie, este o metaforă a națiunilor

Să deschidem Biblia la capitolul 13 din Apocalipsa. Ioan ne descrie viziunea sa în continuare. El spune:

Apoi am stat pe nisipul mării. Și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. (versetul 1)

În Scripturi, marea este o imagine-metaforă folosită pentru a ilustra națiunile. Așadar, Ioan vede cum această fiară se ridică din mijlocul națiunilor. Există pasaje din Scriptură în Daniel, și altele în Apocalipsa, care ne ajută să înțelegem acest prim verset. Profetul Daniel (aproximativ anul 700 înainte de Hristos)ne descrie viziunea sa:

Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. (Daniel, capitolul 7, versetul 3)

Sau, cu alte cuvinte, dintre neamuri, dintre națiuni se ridică patru fiare (împărății) care sunt diferite unele de altele. Daniel continuă:

După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică; avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și, dinaintea acestui corn, au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. (Daniel, capitolul 7, versetele 7,8)

Apoi Daniel continuă:

Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedeniile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel: ‘Aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ. (Daniel capitolul 7, versetul 15-17)
În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra – care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă: avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea – și asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. (Daniel capitolul 7, versetul 19,20)
El mi-a vorbit așa: ‘Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și-l va zdrobi. Cele zece coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica zece împărați. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va doborî trei împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinții Celui Preaînalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de trei ani și jumătate. (Daniel capitolul 7, versetele 23-25)

Apoi, în capitolul 12 din Apocalipsa ni se spune:

În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roșu, cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. (Apocalipsa capitolul 12, versetul 3)

Așadar, cele zece coarne și cele șapte capete sunt simboluri care se repetă cu privire la această fiară (împărăție) care se ridică din mare (popoare).

În Apocalipsa, capitolul 16, ni se spune:

Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. (Apocalipsa capitolul 16, versetul 13)

Iată trinitatea răului: balaurul, fiara și profetul mincinos. În capitolul 12 din Apocalipsa, capitolul anterior, ne-a fost descrisă activitatea balaurului (a diavolului) de-a lungul istoriei și în timpul ultimilor 3 ani și jumătate ai istoriei. În capitolul 13, ne e descrisă activitatea fiarei (ultima împărăție).

Apoi, din nou, în Apocalipsa capitolul 17, este identificată fiara (ultima împărăție).

Și m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea șapte capete și zece coarne. (Apocalipsa capitolul 17, versetul 3)
Și îngerul mi-a zis: De ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, și va veni. – Aici este mintea plină de înțelepciune. – Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și, când va veni, el va rămâne puțină vreme. Și fiara, care era și nu mai este, ea însăși este al optulea împărat: este din numărul celor șapte și merge la pierzare. Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. (Apocalipsa, capitolul 17, versetele 7-12)

Din nou și din nou ni se spune ce anume este fiara, care e identitatea ei.

Daniel ne spune că în viziunea pe care a văzut-o, Domnul i-a spus că aceste fiare pe care le-a văzut ridicându-se din mare (dintre popoare) sunt împărății care se vor ridica pentru a stăpâni peste pământ.

Details of Ishtar Gate on Pergamon Museum, Berlin
Leul era blazonul imperiului babilonian

Primul care avea un leu pe blazon, a fost imperiul babilonian, primul imperiu mondial. Imperiul babilonian a fost înlocuit de imperiul medo-persan care avea pe blazon un urs. Al treilea cu un leopard înaripat pe blazon a fost imperiul grec-macedonean care a cucerit imperiul medo-persan.  Al patrulea imperiu a fost imperiul roman care a cucerit imperiul grec.

Imperiul Roman nu a fost niciodată cucerit cu adevărat. Pur și simplu s-a dezintegrat. Biblia ne spune că va exista o renaștere a Imperiului Roman, cu alte cuvinte, va avea loc o unificare din nou a națiunilor care au alcătuit cândva Imperiul Roman. Națiunile europene se vor uni în ultimele zile, vor forma o uniune și vedem că acest lucru s-a împlinit deja în Uniunea Europeană de azi.

Daniel ne spune că din această uniune va ieși acest corn mic (un conducător), care va distruge pe trei dintre lideri, dar apoi va primi puterea asupra uniunii și va avea cu adevărat putere asupra pământului. Așadar, acesta este cornul mic din vedenia lui Daniel pe care Ioan îl vede aici, în primul verset al capitolului 13 din Apocalipsa.

Cele zece coarne care stăteau pe capetele ce aveau numele de hulă, blasfematoare la adresa lui Dumnezeu, sunt zece conducători, care vor primi autoritatea de a domni.

Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. (versetul 2)

Așadar fiara, noul "imperiu" mondial, va fi o combinație de trăsături care au aparținut imperiilor ce au guvernat lumea de-a lungul istoriei lumii. E o combinație dintre imperiul grec/macedonean (leopardul), imperiul medo-persan (labele de urs) și imperiul babilonian (gura de leu).

Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. (versetul 2)

După ce L-a dus pe un munte înalt și I-a arătat împărățiile pământului, satana I-a spus lui Isus:

„Ție Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății; căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” (Luca, capitolul 4, versetul 6)

Satana se lăuda cu autoritatea sa asupra lumii, cu puterea pe care o avea asupra ei, și promitea să i-o dea lui Isus.

Îl găsim aici, în Apocalipsa 13, dând-o fiarei, antihristului, omului păcatului care va veni pe scenă.

Vorbindu-le ucenicilor Săi despre semnele sfârșitului care va veni, Isus le-a spus:

Se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. (Matei, capitolul 24, versetul 24)

Așadar, Isus ne-a avertizat despre Hristosul fals și despre profetul fals, dar din cauza minunilor și a semnelor, a miracolelor pe care le vor face, lumea îi va crede și va fi înșelată.

Pavel vorbește despre antihrist în a doua epistolă a sa către Tesaloniceni:

Arătarea lui (a antihristului) se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. (2 Tesaloniceni capitolul 2, versetele 9-12)

Deci antihristul este împuternicit de satana.

În versetul 12 al capitolului 13 din Apocalipsa, vorbind despre falsul profet care se va ridica pentru a-i determina pe oameni să se închine fiarei, ni se spune:

Ea (a doua fiară, adică profetul fals) lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia.

Zaharia, a profețit cu privire la adevăratul conducător și cu privire la conducătorul fals care va veni.

În profeție, l-a numit pe adevăratul conducător Îndurare. Pe falsul conducător l-a numit Legământ.

Atunci M-am apucat să pasc oile de tăiat, în adevăr cele mai ticăloase din turmă. Am luat două toiege: pe unul l-am numit Îndurare, iar pe celălalt l-am numit Legământ. Și am păscut oile. [...] Mi-am luat toiagul Îndurare și l-am rupt ca să rup legământul Meu pe care-l încheiasem cu toate popoarele.. (Zaharia capitolul 11, versetul 7 și versetul 10)

Toiagul este o metaforă a conducătorului. Toiagul numit Îndurare este Isus. El a fost rupt când Isus a fost răstignit.

Și când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele acelea de oi care au luat seama la Mine au cunoscut astfel că acesta era Cuvântul Domnului. Eu le-am zis: „Dacă găsiți cu cale, dați-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o dați!” Și Mi-au cântărit, ca plată, treizeci de arginți. Dar Domnul Mi-a zis: „Aruncă olarului prețul acesta scump cu care M-au prețuit!” Și am luat cei treizeci de arginți și i-am aruncat în Casa Domnului, pentru olar. (Zaharia capitolul 11, versetele 11-13)

Iată o profeție despre suma de bani pe care Iuda o va primi în schimbul trădării lui Isus, 30 de arginți. Vă amintiți că Iuda a adus banii înapoi marelui preot și i-a spus că a trădat sânge nevinovat. El a încercat să dea înapoi cei 30 de arginți, dar marele preot a refuzat să-i ia înapoi. Atunci Iuda i-a aruncat pur și simplu pe jos la picioarele lor și apoi a plecat și s-a spânzurat.

Atunci liderii religioși au avut o dilemă. Exista o lege conform căreia nu puteau pune în vistieria Domnului astfel de bani folosiți în trădarea unui om. Până la urmă s-au hotărât să cumpere câmpul olarului pentru a-l folosi la îngroparea oamenilor săraci.

În acea vreme, olarul arunca pe câmp vasele de lut care se crăpau în procesul arderii. Așadar existau câmpuri pline de cioburi de ceramică, deoarece olarul arunca pur și simplu vasele inutile afară în câmp. Din cauza tuturor cioburilor de ceramică, acele terenuri nu mai puteau fi folosite pentru cultivare, devenind fără valoare. Și astfel, adesea, se făceau din ele locuri de înmormântare pentru oamenii săraci. Așadar Câmpul Olarului, pentru evrei, este o referire la un cimitir sau la un loc de înmormântare.

Iată o profeție făcută de Zaharia cu 400 de ani înainte ca Isus să se nască despre suma de bani oferită lui Iuda pentru trădarea lui Isus și despre ce s-a făcut cu banii.

Apoi Mi-am rupt al doilea toiag Legământ ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Domnul mi-a zis: „Ia și uneltele unui păstor nebun!” Căci iată că voi ridica în țară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pier; nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele! Vai de păstorul de nimic care își părăsește oile! Să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept! Să i se usuce brațul de tot și să i se stingă ochiul drept! (Zaharia capitolul 11, versetele 14-17)

Ni se spune și în Apocalipsa și aici despre tentativa de asasinat care va fi făcută asupra lui antihrist. El va primi o rană mortală, dar va supraviețui. Totuși își va pierde brațul și ochiul drept ca urmare a rănii.
Supraviețuirea va fi un miracol remarcabil pentru lume, iar oamenii se vor închina fiarei care a supraviețuit acestei răni mortale.

Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea?” (versetul 3, 4)

Așadar, vedem că venerarea satanică va fi mondială atunci.
Nu cu mult timp în urmă, gândul sau ideea de închinare la satana era cel mai străin lucru care ar fi putut trece prin mintea cuiva. Cine s-ar fi gândit vreodată să i se închine lui satana? Dar iată că în 1966, Anton LaVey a înființat biserica satanică. La început toată lumea a crezut că este o mare păcăleală, o glumă macabră, că acest om nu poate fi serios. Dar nu după mult timp, s-a constatat că omul era serios, că nu glumea.  El a scris Biblia satanică. Și mulți oameni au început să se închine în mod activ și conștient lui satana.

Multe dintre crimele oribile sunt comise de oameni care sunt implicați în culte satanice și în ritualuri satanice. Mulți tineri sunt atrași în închinarea satanică prin intermediul muzicii. Așadar, ceea ce odată era de neconceput este acum o practică obișnuită, dar va deveni mult mai rău.

Odată ce biserica va fi dispărea de pe scena istoriei, când acest om va veni cu puterile sale miraculoase, când va supraviețui tentativei de asasinat, oamenii vor începe să se închine satanei și omului satanei, fiarei, adică anticristului care va fi aici pe pământ în acel moment.

Și (oamenii) au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea?” (versetul 4)
Soldiers dressed in army camouflage march in formation.
Cine se poate lupta cu fiara?

Deci acest om va avea o putere atât de mare, puteri supranaturale și militare, încât oamenii se vor întreba cine poate face război cu el.

I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze patruzeci și două de luni (sau 3 ani și jumătate) (versetul 5)

Există mai multe nume în Biblie pentru acest om al satanei. El este numit fiara aici și în Apocalipsa 17. Este numit fiul pierzaniei de către Pavel. Este numit omul păcatului. Daniel se referă la el numindu-l cornul mic. Antihrist este folosit mai puțin decât oricare alt nume. Doar Ioan a folosit acest titlu o singură dată în prima sa epistolă către biserică. Se pare că acesta este titlul cel mai popular și care poate că îl identifică cel mai bine, pentru că el va fi împotriva lui Isus Hristos, se va opune la tot ceea ce este drept, pur și sfânt.  El va vorbi blasfemii josnice împotriva Domnului.

Iată că îl găsim aici vorbind lucruri mari și hule sau blasfemii, insulte la adresa lui Dumnezeu.

Această gură hulitoare, blasfematoare a fiarei este menționată și de Daniel:

El (fiara) va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinții Celui Preaînalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. (Daniel, capitolul 7, versetul 25)

O vreme, două vremuri și o jumătate de vreme reprezintă 3 ani și jumătate sau 42 de luni, este același număr de luni/ani menționat în Apocalipsa, de către Ioan.

Ea (fiara) și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. (versetul 6)

Acest om vorbește în mod blasfemator despre Dumnezeu și despre biserică, care în acest moment a fost răpită și este cu Domnul în ceruri.

În Daniel capitolul 9, ni se spune că acest om al păcatului va încheia un legământ cu națiunea Israel pentru o perioadă de șapte ani. Însă, în mijlocul acestei perioade de șapte ani, va face ca jertfele și darurile să înceteze.

El (antihristul, fiara) va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână (de ani), dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât’. (Daniel capitolul 9, versetul 27)

Este posibil ca legământul/acordul de șapte ani pe care antihristul îl va face cu națiunea Israel să faciliteze reconstrucția templului. Templul va fi reconstruit iar evreii vor începe să se închine din nou în templu, prin rugăciuni și sacrificii zilnice.

Dar, aflăm mai departe că în mijlocul celor șapte ani, el va veni la templul reconstruit, va face să înceteze sacrificiile și rugăciunile zilnice și îl va profana cu un act atât de abominabil încât acesta va fi declanșatorul marelui necaz, când mânia lui Dumnezeu se va arăta din cer împotriva tuturor nelegiuirilor și a nedreptății oamenilor.

Când Isus le vorbea ucenicilor Săi despre semnele sfârșitului veacului, le-a spus:

De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în Locul Sfânt – cine citește să înțeleagă! (Matei 24:15)

Așadar, la mijlocul perioadei de șapte ani, după ce templul va fi reconstruit și jertfele și rugăciunile vor fi instituite din nou, antihristul va veni la templul reconstruit la Ierusalim.  El va intra în templul lui Dumnezeu, în Locul Preasfânt iar acolo va proclama că este Dumnezeu și va cere ca evreii să i se închine ca lui Dumnezeu.

Pavel, scriind despre antihrist în 2 Tesaloniceni, a spus:

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci (ziua Domnului) nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. (2 Tesaloniceni capitolul 2, versetele 3,4)

Mergem mai departe, la versetul 7 din Apocalipsa 13.

I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. (versetul 7)

Daniel menționează și el același lucru în cartea Daniel, capitolul 7:

Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. (Daniel capitolul 7, versetul 21)

Pentru că Biblia vorbește despre cei sfinți și despre cei aleși în timpul marelui necaz, sunt mulți oameni care și-au făcut o idee greșită că biserica va fi aici în timpul marelui necaz, dar aleșii și sfinții la care se face referire sunt națiunea Israel.

Un text paralel din cartea profetului Daniel, ne va ajuta să înțelegem mai bine despre ce sfinți este vorba. Dumnezeu i-a vorbit lui Daniel astfel:

Șaptezeci de săptămâni (de ani) au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului sfinților. (Daniel capitolul 9, versetul 24)

Apoi Dumnezeu a împărțit 70 de câte 7 ani în 69 de câte 7 ani și 1 perioadă de șapte ani. Din momentul în care s-a dat porunca de restaurare și reconstruire a Ierusalimul până la venirea lui Mesia, Prințul, vor fi 69 de câte 7 ani (după calendarul babilonian de 360 de zile). Acest lucru s-a împlinit. La 483 de ani după porunca de restaurare și reconstruire a Ierusalimului distrus în invazia babiloniană, Isus a intrat triumfător în cetatea Ierusalimului. Dar apoi,

Unsul (Mesia) va fi stârpit, și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș... (Daniel capitolul 9, versetul 26)

Daniel a profețit cu aproximativ 600 de ani înainte de venirea lui Isus ce I se va întâmpla după intrarea Sa triumfală în Ierusalim! Unsul, Mesia (Hristosul, în limba greacă) a fost respins și omorât. Aproximativ 30 de ani după răstignirea lui Isus, romanii au distrus Ierusalimul și templul iar evreii au fost împrăștiați în toată lumea.

Acum ne aflăm într-o perioadă care este cunoscută în Scripturi ca fiind vremea Neamurilor. Neamurile sunt toți oamenii care nu sunt evrei.  În acest timp al Neamurilor, Duhul lui Dumnezeu lucrează printre națiunile pământului ca să le cheme la mântuire, la credința în Isus. Biblia vorbește însă despre venirea plinătății neamurilor. Cu alte cuvinte, atunci când Duhul Sfânt va fi atras în biserică și ultimul credincios ne-evreu, atunci Domnul își va relua lucrarea în națiunea lui Israel.

Pavel vorbește despre acest lucru în cartea Romani, despre faptul că tot Israelul va fi mântuit, deoarece Răscumpărătorul va veni pentru a le da la o parte păcatele. Deocamdată majoritatea evreilor sunt împietriți spiritual  pentru o vreme, până când va intra numărul deplin al neamurilor.

Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: ‘Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. (Romani, capitolul 11, versetele 25,26)

Isus a spus că:

Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. (Luca, capitolul 21, versetul 24)

Așadar, trăim într-o perioadă de tranziție. Timp de aproximativ două mii de ani, Ierusalimul a fost călcat în picioare de neamuri, dar în 1967 a ajuns din nou sub controlul națiunii Israel.

Domnul va lua biserica neamurilor din această lume și apoi Duhul Sfânt își va începe din nou activitatea în rândul poporului evreu, în ultima perioadă de șapte ani. Dumnezeu mai are o perioadă de șapte ani din cele 70 de câte 7 ani hotărâți pentru națiunea Israel care urmează să se împlinească.

Panorama of Jerusalem, Jewish Cemetery, Israel
Ierusalimul

Acest lucru va avea loc după ce biserica va fi îndepărtată de pe scena istoriei. Apoi, ceasul lui Dumnezeu pornește din nou, și va începe numărătoarea inversă finală de șapte ani.

Așadar, în momentul în care antihristul va opri jertfele zilnice oferite la templul reconstruit din Ierusalim se va declanșa marele necaz. În acest necaz mare, antihristul va face război cu sfinții, dar sfinții nu pot fi biserica, ei sunt Israelul în rândul cărora Dumnezeu începe să lucreze din nou.

Vă aduceți aminte când în Cezareea lui Filip Isus i-a întrebat pe ucenicii Săi:

„Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” Ei au răspuns: „Unii zic că ești Ioan Botezătorul; alții, Ilie; alții, Ieremia sau unul din proroci”. „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceți că sunt?” Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri. Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui. (Matei capitolul 16, versetele 13-18)

Numele lui Petru vine de la cuvântul din limba greacă "petros” care înseamnă "pietricică", piatra despre care vorbește Isus în continuare, "petra” în limba greacă, are înțelesul de "stâncă", o piatră foarte mare. Bineînțeles, când vorbește despre piatra pe care va zidi Biserica, Isus se referă la Sine care e susținătorul Bisericii.

El spune despre Biserica Sa că porțile Locuinței morților nu o vor birui. Așadar, faptul că antihristul se războiește cu sfinții și îi învinge exclude posibilitatea că sfinții sunt Biserica, deoarece porțile iadului nu pot birui Biserica lui Isus Hristos.

Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului, care a fost înjunghiat. (versetul 8)

În capitolul 17, versetul 8 din Apocalipsa cartea vieții este pomenită din nou.

Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, și va veni. (Apocalipsa capitolul 17, versetul 8)

Dumnezeu are cărți în ceruri, iar una dintre ele este Cartea Vieții.

The bible, an old book
Dumnezeu are o carte care se numește Cartea Vieții.

O găsim menționată pentru prima dată în Vechiul Testament, când Dumnezeu i-a spus lui Moise că va nimici poporul din cauza răzvrătirii și încăpățânării națiunii în rău. Moise a intervenit pentru națiune și L-a rugat pe Dumnezeu:

Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea Ta pe care ai scris-o! (Exod capitolul 32, versetul 32)

În capitolul 3 din Apocalipsa cartea vieții e menționată din nou, Isus se adresează bisericii din Sardes, spunându-i:

Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui. (Apocalipsa capitolul 3, versetul 5)

În capitolul 20, când citim despre judecata lui Dumnezeu de la tronul cel mare și alb, cărțile au fost deschise, morții au fost judecați din cele scrise în carte și oricine nu a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în gheenă. Aceasta este a doua moarte.

Cine are urechi să audă! Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. (versetele 9,10)

Apare acum pe scenă a doua fiară din capitolul 13.

Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. (versetul 11)

Este vorba despre profetul fals sau prorocul mincinos.

Vă amintiți, Isus în Predica de pe Munte i-a avertizat pe ucenici cu privire la profeții mincinoși :

Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. (Matei, capitolul 7, versetul 15)

Deci coarnele ca ale unui miel îl face pe acest profet fals să pară destul de nevinovat, dar îl dă de gol vorbirea pentru că vorbește ca balaurul, ca Satana.

Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

Acest profet mincinos este cel care va conduce lumea în proclamarea antihristului ca fiind Mesia. El va părea a fi un profet al lui Dumnezeu, dar el va conduce lumea în închinarea la antihrist. Unul din punctele forte ale antihristului, ceea ce va constitui un motiv de uimire, un miracol în ochii oamenilor va fi supraviețuirea lui la tentativa de asasinat.

Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei.  (versetul 13)

Isus menționează faptul că prorocii mincinoși vor face minuni:

Căci se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. (Matei capitolul 24, versetul 24)

Pavel ne spune și el despre prorocul mincinos că va face minuni:

Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. (2 Tesaloniceni capitolul 2, versetele 9,10)

Iată de ce este periculos să fim interesați doar de semne și minuni, pentru că, evident, satana poate face fel de fel de semne și minuni supranaturale pentru a-i înșela pe oameni. Cu siguranță acest lucru e adevărat și în cazul lui antihrist și în cazul profetului fals, ei vor avea abilitatea de a face aceste minuni, miracole, semne uimitoare și le vor folosi pentru a înșela oamenii.

Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. (versetele 14,15)

Vor fi mulți oameni martirizați în această perioadă, pe măsură ce anticristul își consolidează puterea. Este vorba despre oamenii care vor refuza să îi ia semnul, refuzând să i se închine.

Și a făcut ca toți – mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. (versetele 16 și 17)
Nu vor mai fi bani lichizi.

Se va renunța la bancnote și monede, la banii lichizi. Toate schimburile de bunuri se vor face pe baza unui semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, care poate va fi implantat, poate e vorba de un cip de calculator, poate va fi un tatuaj. Nu știm exact ce va fi, dar știm că nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără acest semn care se va afla pe mâna dreaptă sau pe frunte.

În 1978, am făcut un film în care spuneam că va veni o vreme, foarte curând, când veți merge la magazinul alimentar unde vor exista mici stații la care veți folosi carduri în loc de bani. Tot ce va trebui să faceți este să treceți cardul printr-un mic calculator, iar acesta vă va plăti automat factura de cumpărături. Se va face automat o tranzacție prin care banii din contul vostru bancar vor fi transferați în contul magazinului. Pe vremea aceea am vorbit despre asta ca despre un lucru care se va întâmpla în viitor. Dacă aș reface filmul astăzi, nu ar mai fi un film despre viitor. În 1978 am putut prezice despre această modalitate de plată datorită a ceea ce spune Biblia. Știam că acest lucru va avea loc. Acesta a fost începutul, de fapt, al transferurilor electronice de fonduri bancare. Și totul a progresat din 1978 încoace.  În ziua de azi nu ne este deloc greu să ne imaginăm cum ar putea fi eliminați banii cu totul.

Fiecare va avea un cont alocat și un semn de identificare.  Cum va fi introdusă această noutate? Cred că va fi prezentată ca o modalitate de combatere a criminalității.

Gândiți-vă, dacă fiecare ar trebui să folosească un semn pentru a cumpăra sau a vinde, fiecare tranzacție care se va face va fi înregistrată într-un calculator. Nu ar mai exista niciun motiv pentru care cineva să fie nevoit să scoată banii din portofel sau cardul, deoarece banii și cardul nu vor mai avea nici o valoare. Acel semn aflat pe mână sau pe frunte va fi mai sigur și mai eficient pentru a face transferuri de bani.

În felul acesta se vor elimina atâtea infracțiuni, atâtea jafuri, în care banii sunt obiectul jafului. Se vor elimina toate aceste infracțiuni violente în care oamenii încearcă să ia banii altcuiva pentru că banii lichizi nu vor mai avea nici o valoare. Chiar și bijuteriile, dacă se va încerca furtul iar apoi vinderea lor, va exista o înregistrare computerizată a lor.

Așadar acest program va fi o idee cu adevărat genială. Doar că nu vreți să fiți implicați, pentru că va fi inaugurat de antihrist și de profetul fals în timp ce vor aduce lumea sub controlul lor.

Big Brother va fi aici. Există mici emițătoare miniaturizate care pot fi injectate în animale și, sunt folosite deja în animale de companie. Astfel animalele de companie care se pierd pot fi găsite cu ajutorul sateliților de poziționare globală, care pot să le localizeze exact unde se află. Este uimitor ce se poate face acum cu sateliții de poziționare globală.

Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este: șase sute șaizeci și șase. (versetul 18)

Ebraica și greaca nu au un sistem numeric separat, ci folosesc alfabetul ca sistem numeric. Alfa, beta, gama, delta sunt unu, doi, trei, patru în greacă, precum și primele patru litere ale alfabetului grecesc. Același lucru este valabil și în ebraică. Asta înseamnă că fiecare literă greacă și ebraică are un echivalent numeric. Fiecare literă în aceste limbi este, de asemenea, un număr.

Fiecare literă din limba greacă și ebraică reprezintă și un număr.

Așadar este vorba de numărul unui om, iar numărul este 666, Deci echivalentul numeric al numelui acestui om va totaliza 666.

Este unul dintre acele mistere de genul "cine este criminalul?". Domnul a spus: Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este: șase sute șaizeci și șase.

Deci iată, Domnul ne dă indicii. Unii oameni au luat aceste indicii și au încercat să le pună pe seama unor persoane. Cineva a calculat că numele lui Henry Kissinger totalizează numărul 666, spre exemplu.

Nu cred că vom ști cu adevărat cine este acea persoană până când nu se va descoperi, dar Domnul ne spune în Cuvânt că ceea ce a fost hotărât se va face. Așadar Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini.

Și iată Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre tehnologia de la sfârșit și ea se dezvoltă în prezent, se pregătește pentru a aduce la îndeplinire lucrurile despre care ne-a spus Dumnezeu că se vor întâmpla.

Isus a spus:

Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. (Luca, capitolul 21, versetul 28)

Nimeni nu știe ziua sau ora când Domnul își va lua biserica dar Isus ne-a spus:

Fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. (Matei capitolul 24, versetul 44)

Acea zi se apropie. Nu e vremea să fim neserioși cu Dumnezeu, să ne jucăm cu relația noastră cu Dumnezeu, ci e timpul să devenim foarte serioși în ceea ce privește lucrurile Domnului.


Să ne rugăm:

Tată, îți mulțumim pentru că ne ajuți să înțelegem ceea ce ne spui despre lucrurile care se vor întâmpla pe pământ.

Doamne, e uimitor, pe măsură ce citim Scripturile, descoperim că aceste lucruri au fost vestite nu doar în cartea Apocalipsa, ci aflăm despre ele și în cărțile profetice ale lui Daniel, Zaharia. Isuse, chiar Tu ne-ai vorbit despre aceste lucruri prin Matei, Luca, Marcu, prin Pavel către biserica Tesalonicenilor.

Doamne, vedem cum încep să se întâmple sub ochii noștri aceste lucruri care au fost prezise cu atâtea mii de ani în urmă.

Doamne, suntem entuziasmați să realizăm că venirea Ta este aproape, chiar la uși. Te rugăm să ne ajuți să fim sârguincioși în ceea ce privește lucrurile Duhului pentru ca acea zi să nu ne prindă nepregătiți. Ajută-ne să fim gata să Te întâmpinăm, ca să fim răpiți împreună în nori și să putem fi mereu cu Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru această speranță glorioasă pe care ne-ai dat-o ca și copii ai lui Dumnezeu.

Întărește-ne, Doamne, în această speranță, în numele lui Isus.

Amin.